Follow us

ŞİRKET DEFTERLERİNE İLİŞKİN OLARAK 31 ARALIK 2012 VE 31 MART 2013 TARİHLERİNE KADAR YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64’ncü maddesinde düzenlenmiş bulunan defter tutma yükümlülüğüne göre, gerçek ve tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma, kayıt zamanı, onay yenileme ve açılış ve kapanış onayıyla ilgili hükümlerine uymak zorundadırlar. Fiziki ortamda tutulan Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri ile Pay defteri, Yönetim Kurulu karar defteri, Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır.

İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar, Şirket merkezinin bulunduğu şehir içindeki notere yaptırılır. Bu itibarla, faaliyet yılı 31.12.2012 tarihinde bitecek şirketler açısından, söz konusu defterlerin 2013 faaliyet yılı açılış onayının en geç 31.12.2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu işlem için Şirketin ticaret sicil tasdiknamesini notere sunmak gerekmektedir. Ancak Türkiye Noterler Birliği tarafından noterliklere gönderilen tebliğ uyarınca, 12.12.2012 tarihinden itibaren noterler Sicil Tasdiknamesi aramayacaklardır.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde, bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile Yönetim Kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

Bu defterlerden, Yevmiye defteri ile Yönetim Kurulu karar defteri, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar noter tarafından yapılacak olan kapanış onayına tabi olacaktır. Bu itibarla, faaliyet yılı 31.12.2012 tarihinde bitecek şirketler açısından, anılan defterlerin 2012 faaliyet yılı kapanış onayı en geç 31.03.2013 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Pay defteri ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları olduğu takdirde, izleyen faaliyet döneminde veya dönemlerinde de tekrar açılış onayı yaptırılmasına gerek olmadan kullanılabilir.

Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan ve 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (ileride “Tebliğ” olarak anılacaktır) ile belirlenmiştir.

Tebliğ’in 16’ncı maddesine göre; Yönetim Kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 17’nci maddeye göre ise kapanış onayına tabi olan yevmiye ve Yönetim Kurulu karar defterininde son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin yanına onay yenileme yapılır. Buna göre 2013 faaliyet yılında da kullanılmak istenen ve yeteri yaprağı bulunan yönetim kurulu karar defterinin Ocak 2013 içerisinde onay yenilemesinin yapılması gerekecektir.

Aşağıda anonim ve limited şirketler için tutulması gereken defterler yer almaktadır:

 1. Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler:
  • Yevmiye Defteri,
  • Defter-i Kebir,
  • Envanter Defteri,
  • Pay Defteri,
  • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
  • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 2. Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler
  • Yevmiye Defteri,
  • Defter-i Kebir,
  • Envanter Defteri,
  • Pay Defteri,
  • Müdürler Kurulu Karar Defteri*,
  • Ortaklar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Tebliğ’in 11’nci maddesinin 4. fıkrası uyarınca limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

Son olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi uyarınca, 64’ncü maddede ticari defterlere ilişkin öngörülen onay yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 4.000.- TL tutarında idari para cezası ile cezalandırılır.

*6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bir yeniliği de, Anonim Şirket’teki Yönetim Kurulu gibi, Limited Şirket’te de bir Müdürler Kurulu’nun bulunmasıdır.

Copyright© Cailliau & Colakel