Follow us

ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan şirketlerin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç (3) ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin ise, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç (3) ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin kapsamına dâhil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek faaliyet iznine bağlıdır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Aşağıda yer alan hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

  1. Sicile tabi olan hususlar tescilin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş (5) gün içinde ve Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen tüm hususlar şirketin internet sitesinde yayınlanmalıdır.
  2. İnternet sitesi açma ve yayınlama yükümlülüklerine uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturmakla birlikte, kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
  3. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı (6) ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır.

Yalnız bu zorunluluk tüm şirketleri kapsamamaktadır. Şöyle ki, bu zorunluluğa tabi olan şirketler sadece, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen dış denetime tabi olan şirketlerdir (TTK m.397/4). Mevcut mevzuatla (anonim ve limited şirketler arasında ayırım yapılmaksızın) dış denetime tabi olan şirketler, sadece özel düzenlemelere (SPK, sigortacılık, bankacılık vb) tabi olanlarla birlikte aşağıda belirtilen üç şartın herhangi ikisini, art arda iki hesap döneminde taşıyan şirketlerdir (tek başına veya

klıkları ve iştirakleriyle birlikte):

Cailliau & Çolakel Avukatlık Ortaklığı 2

  1. Yıllık net cirosu 200 milyon Türk Lirası ve üstü;
  2. Aktif toplamı 150 milyon Türk Lirası ve üstü;
  3. Çalışan sayısı 500 ve üstüdür.

Yönetmeliğin 2’inci maddesi gereğince, yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketler henüz internet sitesi açma zorunluluğuna tabi değiller ise de, bu durum ilerleyen tarihlerde değişebilir. Zira Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan son yapılan yasal değişiklikle (28.3.2013 tarihli ve 6455 sayılı kanun), tüm diğer anonim şirketler de, esasları ileride bir yönetmelikle belirlenecek bir denetime tabi olacak (TTK m. 397/5) ve böylece ileride bu durum onların da internet sitesi açma zorunluluğuna yol açabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Hukuk Büromuz tüm diğer hukuki hususlarda olduğu gibi yardımcı olabilecektir.

Copyright© Cailliau & Colakel